Ngày 26/06/2016 - Chúa nhật 13 thường niên - năm C

Ngày 26/06/2016 - Chúa nhật 13 thường niên - năm C

"Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã"

Đăng lúc: 19-06-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 2681 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 19/06/2016 - Chúa nhật 12 thường niên - năm C

Ngày 19/06/2016 - Chúa nhật 12 thường niên - năm C

"Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại"

Đăng lúc: 12-06-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 2166 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 12/06/2016 - Chúa nhật 11 thường niên - năm C

Ngày 12/06/2016 - Chúa nhật 11 thường niên - năm C

“Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà này rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi.”

Đăng lúc: 05-06-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1750 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 05/06/2016 - Chúa nhật 10 thường niên - năm C

Ngày 05/06/2016 - Chúa nhật 10 thường niên - năm C

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận

Đăng lúc: 04-06-2016 12:16:09 PM | Đã xem: 1398 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 03/06/2016 - Lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm C

Ngày 03/06/2016 - Lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm C

"Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!"

Đăng lúc: 29-05-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1855 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 29/05/2016 - Lễ mình máu thánh Chúa - năm C

Ngày 29/05/2016 - Lễ mình máu thánh Chúa - năm C

Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ năm ngàn”. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống

Đăng lúc: 24-05-2016 11:38:58 PM | Đã xem: 1684 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 22/05/2016 - Lễ Chúa ba ngôi - năm C

Ngày 22/05/2016 - Lễ Chúa ba ngôi - năm C

“Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy

Đăng lúc: 15-05-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 789 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 15/05/2016 - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ngày 15/05/2016 - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”

Đăng lúc: 08-05-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 855 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 08/05/2016 - Chúa nhật lễ Thăng Thiên

Ngày 08/05/2016 - Chúa nhật lễ Thăng Thiên

“Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”

Đăng lúc: 01-05-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1311 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 01/05/2016 - Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C

Ngày 01/05/2016 - Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C

“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy

Đăng lúc: 25-04-2016 04:36:29 AM | Đã xem: 804 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 24/04/2016 - Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C

Ngày 24/04/2016 - Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C

“Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Ngươi. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau

Đăng lúc: 17-04-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1041 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 17/04/2016 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C

Ngày 17/04/2016 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một.”

Đăng lúc: 10-04-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1017 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 10/04/2016 - Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C

Ngày 10/04/2016 - Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C

Simon-Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông khác nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Nầy các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá

Đăng lúc: 07-04-2016 05:30:40 AM | Đã xem: 842 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 03/04/2016 - Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C

Ngày 03/04/2016 - Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”

Đăng lúc: 01-04-2016 12:04:55 PM | Đã xem: 775 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 27/03/2016 - Chúa nhật Phục Sinh - năm C

Ngày 27/03/2016 - Chúa nhật Phục Sinh - năm C

"Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ

Đăng lúc: 25-03-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 805 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 25/03/2016 - Thứ 6 tuần thánh

Ngày 25/03/2016 - Thứ 6 tuần thánh

"Ta đã bảo các ngươi rằng Ta đây! Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi". Như thế là trọn lời đã nói: "Con chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con". Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Mancô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén Cha Ta đã trao lẽ nào Ta không uống!"

Đăng lúc: 24-03-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 837 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 24/03/2016 - Thứ 5 tuần thánh

Ngày 24/03/2016 - Thứ 5 tuần thánh

Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu"

Đăng lúc: 20-03-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1103 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 20/03/2016 - Chúa nhật lễ Lá - Năm C

Ngày 20/03/2016 - Chúa nhật lễ Lá - Năm C

Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến! Đoạn Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Này là Mình Ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: Chén này là Tân ước trong Máu Ta sẽ đổ ra vì các con. Vả lại này tay kẻ nộp Ta đang ở gần Ta, ngay trên bàn này. Đành rằng Con Người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp Người!

Đăng lúc: 13-03-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1012 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 13/03/2016 - Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C

Ngày 13/03/2016 - Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C

"Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Maisen, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi"

Đăng lúc: 06-03-2016 12:01:00 PM | Đã xem: 1143 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 06/03/2016 - Chúa nhật 4 mùa Chay - năm C

Ngày 06/03/2016 - Chúa nhật 4 mùa Chay - năm C

Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình

Đăng lúc: 01-03-2016 11:53:35 AM | Đã xem: 1006 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
1 2 3 4  Trang sau
 

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 52
  • Khách viếng thăm: 47
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 379434
  • Tổng lượt truy cập: 21145625

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ