Nhà tài trợ

Nâng chén tạ ơn (Thánh vịnh 115) - Lễ mình máu thánh Chúa - năm B Nâng chén tạ ơn (Thánh vịnh 115) - Lễ mình máu thánh Chúa - năm B

Khi nâng chén tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa từ nhân. Chúng ta được dự phần vào máu Chúa Kitô ...

Tác giả: Martinô | Gửi lên: 02/04/2017 12:05 | Đã xem: 1514 lần | Download: 518 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Marcô) Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Marcô)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:25 | Đã xem: 1133 lần | Download: 269 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Giuse) Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Giuse)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:25 | Đã xem: 722 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (Chúa nhật 13 thường niên - năm A) Thánh vịnh 88 (Chúa nhật 13 thường niên - năm A)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:24 | Đã xem: 1050 lần | Download: 154 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ vọng Giáng Sinh) Thánh vịnh 88 (lễ vọng Giáng Sinh)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:23 | Đã xem: 703 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 8 (dịp đầu năm) Thánh vịnh 8 (dịp đầu năm)

Lạy Chúa! là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu, uy phong Ngài vượt ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:45 | Đã xem: 682 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 8 (lễ Rửa tội) Thánh vịnh 8 (lễ Rửa tội)

Lạy Chúa! là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu, uy phong Ngài vượt ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:44 | Đã xem: 727 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 23 (lễ khấn dòng) Thánh vịnh 23 (lễ khấn dòng)

Chúa chủ trị toàn thể trái đất và khắp dương gian. Vạn dân muôn vật ở đó do tay Ngài tác ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:40 | Đã xem: 653 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 111 (lễ kính thánh T. Laurensô) Thánh vịnh 111 (lễ kính thánh T. Laurensô)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:34 | Đã xem: 927 lần | Download: 239 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 111 (lễ hôn phối) Thánh vịnh 111 (lễ hôn phối)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:34 | Đã xem: 671 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 111 (lễ các thánh nam nữ) Thánh vịnh 111 (lễ các thánh nam nữ)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:33 | Đã xem: 621 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 26 (khấn dòng - cầu ơn Thiên triệu) Thánh vịnh 26 (khấn dòng - cầu ơn Thiên triệu)

Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai? Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 01/02/2017 10:16 | Đã xem: 537 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 26 (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A) Thánh vịnh 26 (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A)

Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai? Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 01/02/2017 10:16 | Đã xem: 822 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 2 thường niên - năm C) - Xuân Thảo Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 2 thường niên - năm C) - Xuân Thảo

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công Người ...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 15/12/2016 11:58 | Đã xem: 778 lần | Download: 167 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 29 thường niên - năm A) Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 29 thường niên - năm A)

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công Người ...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 15/12/2016 11:58 | Đã xem: 814 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 32 mùa thường niên - năm B) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 32 mùa thường niên - năm B)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:36 | Đã xem: 579 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 26 mùa thường niên - năm C) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 26 mùa thường niên - năm C)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:36 | Đã xem: 574 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 23 mùa thường niên - năm B) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 23 mùa thường niên - năm B)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:36 | Đã xem: 631 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm A) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm A)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:35 | Đã xem: 543 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 71 (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) - Kim Long Thánh vịnh 71 (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) - Kim Long

Tâu thượng đế xin ban quyền bính cho Tân Vương. Trao công lý trong tay Hoàng Tử, để Tân ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/12/2016 09:42 | Đã xem: 555 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 5 mùa Vọng - năm C) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 5 mùa Vọng - năm C)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:13 | Đã xem: 460 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (lễ thánh Giacôbê) Thánh vịnh 125 (lễ thánh Giacôbê)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:12 | Đã xem: 466 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C) (2) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C) (2)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:11 | Đã xem: 434 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 30 thường niên - năm B) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 30 thường niên - năm B)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:09 | Đã xem: 538 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) - Kim Long Thánh vịnh 112 (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) - Kim Long

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:22 | Đã xem: 1050 lần | Download: 242 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia) Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:21 | Đã xem: 464 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ Danh Chúa) Thánh vịnh 112 (lễ Danh Chúa)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:21 | Đã xem: 497 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ tạ ơn) Thánh vịnh 112 (lễ tạ ơn)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:20 | Đã xem: 1243 lần | Download: 381 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) - Kim Long Thánh vịnh 44 (lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) - Kim Long

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 11:01 | Đã xem: 1589 lần | Download: 525 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (khấn dòng) Thánh vịnh 44 (khấn dòng)

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 11:00 | Đã xem: 566 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (lễ các thánh trinh nữ) Thánh vịnh 44 (lễ các thánh trinh nữ)

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 10:59 | Đã xem: 609 lần | Download: 107 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 12 (lễ sinh nhật Đức Mẹ) Thánh vịnh 12 (lễ sinh nhật Đức Mẹ)

Nguyện Chúa đoái thương nhìn nhận lời kêu khấn. Rọi sáng mắt con để không thiếp ngủ ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 14/06/2016 13:45 | Đã xem: 1145 lần | Download: 374 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 109 (lễ chung thánh mục tử) Thánh vịnh 109 (lễ chung thánh mục tử)

Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, rồi bao ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/05/2016 04:20 | Đã xem: 433 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 109 (lễ tmình máu thánh Chúa - năm C) Thánh vịnh 109 (lễ tmình máu thánh Chúa - năm C)

Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, rồi bao ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/05/2016 04:20 | Đã xem: 396 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 104 (đáp ca thứ 6 mùa Chay) Thánh vịnh 104 (đáp ca thứ 6 mùa Chay)

Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Chúa đã gọi cảnh cơ hàn về trên đất ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:07 | Đã xem: 765 lần | Download: 136 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo

Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:04 | Đã xem: 414 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ sinh nhật Đức Mẹ (thánh vịnh 12) Lễ sinh nhật Đức Mẹ (thánh vịnh 12)

Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa. Xin chớ để kẻ thù hân hoan vì con quỵ ngã. Bởi con đã ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:02 | Đã xem: 1012 lần | Download: 235 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ thánh Gioan tông đồ (thánh vịnh 96) Đáp ca lễ thánh Gioan tông đồ (thánh vịnh 96)

Người hiền đức hãy vui mừng trong Chúa. Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:00 | Đã xem: 899 lần | Download: 207 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33) Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33)

Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Tôi chúc tụng Chúa chẳng khi ngơi. Miệng tôi liên lỉ ca ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:58 | Đã xem: 571 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ thánh trinh nữ (thánh vịnh 144) Lễ thánh trinh nữ (thánh vịnh 144)

Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô. Xin hãy nghe thưa nương tử. Xin hãy coi và xin hãy ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:57 | Đã xem: 667 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116) Lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116)

Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, dân nước địa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:55 | Đã xem: 651 lần | Download: 132 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ tất nhiên (thánh vịnh 135) Lễ tất nhiên (thánh vịnh 135)

Muôn ngàn đời, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:52 | Đã xem: 511 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101) Lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101)

Ôi lạy Chúa! xin nghe lời con nguyện và cho tiếng con kêu vang lên tới Chúa. Xin Chúa nghe ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:49 | Đã xem: 554 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 3 bè
Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ) Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ)

Mẹ là danh dự của dân tộc chúng con. Hỡi con gái ta, con đã được Chúa thương chúc lành, con ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:43 | Đã xem: 550 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa ban ơn cứu độ (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn) Chúa ban ơn cứu độ (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn)

Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:42 | Đã xem: 2189 lần | Download: 474 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn) Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn)

Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:39 | Đã xem: 669 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 21) Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 21)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Giêrusalem! chân chúng tôi đang đứng ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:20 | Đã xem: 470 lần | Download: 75 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (2) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (2)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Lạy Chúa! xin ban ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:15 | Đã xem: 401 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (1) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (1)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Xin Chúa ban sự ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:15 | Đã xem: 665 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2)

Lạy Chúa! xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:05 | Đã xem: 381 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1)

Lạy (i) Chúa! xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa giải cứu cho người bị áp lực. Thiên Chúa ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:03 | Đã xem: 527 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23) Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)

Chúa ngự qua, chính Ngài là hoàng đế hiển vinh. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:58 | Đã xem: 548 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2) Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2)

Lạy Chúa! này con xin đến để thực thi ý Chúa. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa, Ngài ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:50 | Đã xem: 410 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1) Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1)

Lạy Chúa! này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:48 | Đã xem: 445 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2) Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:41 | Đã xem: 390 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1) Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ ai ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:40 | Đã xem: 413 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23) Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23)

Vua hiển vinh là ai (i í) vậy? Các cửa ơi hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên hỡi cửa ngàn thu ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:30 | Đã xem: 717 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2)

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thiên Chúa trả lại quyền ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:25 | Đã xem: 401 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1)

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thiên Chúa giải cứu cho ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:25 | Đã xem: 401 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111) Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111)

Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay và người nhân hậu, từ bi, công chính ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:22 | Đã xem: 515 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118)

Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai đường lối tinh ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:19 | Đã xem: 472 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa, và toàn thể con người ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:15 | Đã xem: 466 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2) Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2)

Lạy Chúa! nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng từ ái ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:09 | Đã xem: 470 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1) Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1)

Lạy Chúa! nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa ơi! xóa tội con theo lượng từ ái ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:08 | Đã xem: 427 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2) Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con theo như chúng con tin cậy nơi Chúa. Lời Chúa ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:53 | Đã xem: 535 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1) Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa. Lời ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:53 | Đã xem: 483 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2) Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta hãy reo ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:50 | Đã xem: 435 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1) Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta reo hò ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:49 | Đã xem: 404 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:38 | Đã xem: 433 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:38 | Đã xem: 392 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (2) Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (2)

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giầu ơn cứu độ. Từ vực sâu, lạy Chúa! con kêu lên tới ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:31 | Đã xem: 428 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1) Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1)

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giầu ơn cứu độ. Từ vực sâu con nài xin Chúa, lạy Chúa! ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:31 | Đã xem: 429 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (2) Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (2)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy xướng ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:23 | Đã xem: 426 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (1) Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (1)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy hát ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:21 | Đã xem: 402 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 15) Đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 15)

Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh. Xin bảo toàn con Chúa ơi! con nương tựa Chúa ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:15 | Đã xem: 507 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:12 | Đã xem: 314 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:10 | Đã xem: 313 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32) Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. Người ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:07 | Đã xem: 541 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (2) Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (2)

Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa. Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:03 | Đã xem: 477 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (1) Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (1)

Mọi dân nước hãy reo hò mừng Chúa. Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang, hãy dâng lời ngợi khen tôn vinh ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:01 | Đã xem: 417 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (2) Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (2)

Tôi tin rằng tôi sẽ được nhièn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Chúa là sự ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:24 | Đã xem: 355 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (1) Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (1)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ ai ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:21 | Đã xem: 435 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (2) Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (2)

Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:12 | Đã xem: 482 lần | Download: 118 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (1) Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (1)

Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Xin chúc tụng Chúa! tổ phụ chúng con phụng thờ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:10 | Đã xem: 612 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ mình máu thánh Chúa - năm A (thánh vịnh 147) Đáp ca lễ mình máu thánh Chúa - năm A (thánh vịnh 147)

Giêrusalem hỡi! hãy ngợi khen Thiên Chúa. Giêrusalem hỡi! hãy ngợi khen, ngợi khen Thiên Chúa. Hỡi Sion! người giữ chặt các then cửa ngươi ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:00 | Đã xem: 755 lần | Download: 207 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ thánh tâm Chúa - năm A (thánh vịnh 102) Đáp ca lễ thánh tâm Chúa - năm A (thánh vịnh 102)

Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:44 | Đã xem: 526 lần | Download: 94 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 8 thường niên - năm A (thánh vịnh 61) Đáp ca Chúa nhật 8 thường niên - năm A (thánh vịnh 61)

Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui. Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui, do chính mình Người tôi được cứu thoát. Chính Chúa là đá tảng, là ơn cứu độ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:40 | Đã xem: 477 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 9 thường niên - năm A (thánh vịnh 30) Đáp ca Chúa nhật 9 thường niên - năm A (thánh vịnh 30)

Lạy Chúa! xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn. Lạy Chúa! con tìm đến nương nhờ Ngài ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:37 | Đã xem: 366 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 10 thường niên - năm A (thánh vịnh 49) Đáp ca Chúa nhật 10 thường niên - năm A (thánh vịnh 49)

Ai đi theo đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Chúa đã lên tiếng kêu gọi ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:23 | Đã xem: 392 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 11 thường niên - năm A (thánh vịnh 99) Đáp ca Chúa nhật 11 thường niên - năm A (thánh vịnh 99)

Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:20 | Đã xem: 343 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm A (thánh vịnh 68) Đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm A (thánh vịnh 68)

Lạy Chúa! xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi. Bởi vì Chúa con chịu tủi nhục, con bị bỏ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:18 | Đã xem: 569 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm A (thánh vịnh 88) Đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm A (thánh vịnh 88)

Lạy Chúa! con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:16 | Đã xem: 695 lần | Download: 111 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) Đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm A (thánh vịnh 144)

Lạy Chúa! lạy Thiên Chúa con! con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Đến muôn đời con ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:14 | Đã xem: 672 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (2) Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (2)

Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, Ngài ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:09 | Đã xem: 347 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (1) Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (1)

Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết trái (i). Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, làm ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:09 | Đã xem: 470 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm A (thánh vịnh 85) Đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm A (thánh vịnh 85)

Lạy Chúa! Chúa nhân hậu và khoan dung. Lạy Chúa! Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với ai kêu cầu. Lạy Chúa! xin nghe lời con khấn nguyện ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:06 | Đã xem: 575 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (2) Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (2)

Lạy (i) Chúa! con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao. Lạy Chúa! con xưng thực kỷ phần ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:02 | Đã xem: 390 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (1) Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (1)

Lạy (i) Chúa! con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao. Con xưng thật vận may của con là ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:01 | Đã xem: 420 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (2) Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (2)

Lạy Chúa! Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa nhân ái và từ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 03:56 | Đã xem: 372 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (1) Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (1)

Lạy Chúa! Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa công bình, Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 03:56 | Đã xem: 361 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (2) Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (2)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:15 | Đã xem: 388 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (1) Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (1)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:15 | Đã xem: 361 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vọng Đức Mẹ lên trời (thánh vịnh 131) Lễ vọng Đức Mẹ lên trời (thánh vịnh 131)

Lạy Chúa! xin lên đường tới nơi an nghỉ Chúa và hòm bia uy quyền của Chúa cùng đi. Đây là ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:13 | Đã xem: 1072 lần | Download: 361 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (2) Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (2)

Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa! hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:08 | Đã xem: 412 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (1) Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (1)

Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa! hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:08 | Đã xem: 348 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm A (thánh vịnh 137) Đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm A (thánh vịnh 137)

Lạy Chúa! lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. Lạy ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:00 | Đã xem: 591 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2) Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:54 | Đã xem: 459 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1) Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Ngài là Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:54 | Đã xem: 360 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (2) Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (2)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta hãy reo ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:48 | Đã xem: 403 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (1) Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (1)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta reo hò ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:44 | Đã xem: 328 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (2) Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (2)

Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Hỡi dân tôi hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:40 | Đã xem: 413 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (1) Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (1)

Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Hỡi dân tôi hãy nghe tôi truyền, hãy đón ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:39 | Đã xem: 556 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (2) Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (2)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Linh hồn tôi ơi hãy ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:35 | Đã xem: 366 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (1) Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (1)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Linh hồn tôi ơi hãy ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:35 | Đã xem: 353 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) Đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A (thánh vịnh 144)

Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người. Hết mọi ngày con ngợi khen Chúa và trót đời ca tụng danh ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:32 | Đã xem: 584 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (2) Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (2)

Lạy Chúa! xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa! xin chỉ cho con đường đi của ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:28 | Đã xem: 524 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (1) Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (1)

Lạy (i) Chúa! xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (ơ). Lạy Chúa! xin chỉ cho con đường đi ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:27 | Đã xem: 346 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A (thánh vịnh 79) Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A (thánh vịnh 79)

Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Từ Ai Cập, Chúa đã mang về một gốc nho, Chúa đã đuổi cư ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:25 | Đã xem: 533 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:23 | Đã xem: 453 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:22 | Đã xem: 394 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (2) Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (2)

Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:19 | Đã xem: 298 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (1) Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (1)

Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:18 | Đã xem: 338 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (thánh vịnh 17) Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (thánh vịnh 17)

Lạy Chúa! là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa! là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa! là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:16 | Đã xem: 427 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm A (thánh vịnh 130) Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm A (thánh vịnh 130)

Lạy Chúa! xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Lạy Chúa! lòng con không tự đắc ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:13 | Đã xem: 585 lần | Download: 104 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (2) Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (2)

Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao. Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:10 | Đã xem: 576 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (1) Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (1)

Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao. Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:10 | Đã xem: 512 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2) Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Ngài là Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:06 | Đã xem: 368 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1) Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:04 | Đã xem: 329 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 33 thường niên - năm A (thánh vịnh 127) Đáp ca Chúa nhật 33 thường niên - năm A (thánh vịnh 127)

Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối người. Công quả tay bạn làm ra bạn được hưởng ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:01 | Đã xem: 396 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (1) Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 22:55 | Đã xem: 378 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (2) Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 22:54 | Đã xem: 449 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) Đáp ca lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 22:48 | Đã xem: 457 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (2) Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (2)

Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và đã thắt long đai ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 11:41 | Đã xem: 314 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (1) Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (1)

Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và đã thắt long đai ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 11:41 | Đã xem: 408 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (2) Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (2)

Xin bảo toàn con, lạy Chúa! vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là gia nghiệp và phần chén của ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:59 | Đã xem: 355 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (1) Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (1)

Xin bảo toàn con, lạy Chúa! vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là gia nghiệp và phần chén của ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:56 | Đã xem: 406 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (2)

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:48 | Đã xem: 353 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (1)

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa giải cứu cho người bị áp lực. Thiên Chúa xử ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:47 | Đã xem: 364 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm B (thánh vịnh 17) Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm B (thánh vịnh 17)

Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:37 | Đã xem: 408 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (2) Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (2)

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:29 | Đã xem: 426 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (1) Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (1)

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:28 | Đã xem: 326 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (2) Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (2)

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:25 | Đã xem: 362 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (1) Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (1)

Lạy Chúa! xin đổ lòng từ bi Chúa trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:23 | Đã xem: 332 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (2) Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (2)

Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin dạy ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:18 | Đã xem: 352 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (1) Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (1)

Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin cho ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:17 | Đã xem: 326 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm B (thánh vịnh 127) Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm B (thánh vịnh 127)

Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con mọi ngày trong đời sống chúng con. Phúc thay bạn ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:27 | Đã xem: 492 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 26 thường niên - năm B (thánh vịnh 118) Đáp ca Chúa nhật 26 thường niên - năm B (thánh vịnh 118)

Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:18 | Đã xem: 469 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (2) Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (2)

Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. ôi Thiên Chúa! xin cứu sống con, nhân danh Ngài và xin sử ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:15 | Đã xem: 337 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (1) Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (1)

Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Lạy Thiên Chúa! xin cứu giúp con, nhân danh Ngài xin xử ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:13 | Đã xem: 382 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 24 thường niên - năm B (thánh vịnh 114) Đáp ca Chúa nhật 24 thường niên - năm B (thánh vịnh 114)

Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh, trong miền đất của nhân sinh ...

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:09 | Đã xem: 453 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 90
  • Khách viếng thăm: 81
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 21762
  • Tháng hiện tại: 180718
  • Tổng lượt truy cập: 18856476

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ