Nhà tài trợ

Nâng chén tạ ơn (Thánh vịnh 115) - Lễ mình máu thánh Chúa - năm B Nâng chén tạ ơn (Thánh vịnh 115) - Lễ mình máu thánh Chúa - năm B

Khi nâng chén tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa từ nhân. Chúng ta được dự phần vào máu Chúa Kitô

Tác giả: Martinô | Gửi lên: 02/04/2017 12:05 | Đã xem: 1752 lần | Download: 566 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Marcô) Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Marcô)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:25 | Đã xem: 1336 lần | Download: 295 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Giuse) Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Giuse)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:25 | Đã xem: 854 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (Chúa nhật 13 thường niên - năm A) Thánh vịnh 88 (Chúa nhật 13 thường niên - năm A)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:24 | Đã xem: 1185 lần | Download: 164 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ vọng Giáng Sinh) Thánh vịnh 88 (lễ vọng Giáng Sinh)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 11:23 | Đã xem: 809 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 8 (dịp đầu năm) Thánh vịnh 8 (dịp đầu năm)

Lạy Chúa! là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu, uy phong Ngài vượt

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:45 | Đã xem: 794 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 8 (lễ Rửa tội) Thánh vịnh 8 (lễ Rửa tội)

Lạy Chúa! là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu, uy phong Ngài vượt

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:44 | Đã xem: 844 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 23 (lễ khấn dòng) Thánh vịnh 23 (lễ khấn dòng)

Chúa chủ trị toàn thể trái đất và khắp dương gian. Vạn dân muôn vật ở đó do tay Ngài tác

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:40 | Đã xem: 777 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 111 (lễ kính thánh T. Laurensô) Thánh vịnh 111 (lễ kính thánh T. Laurensô)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:34 | Đã xem: 1124 lần | Download: 269 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 111 (lễ hôn phối) Thánh vịnh 111 (lễ hôn phối)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:34 | Đã xem: 773 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 111 (lễ các thánh nam nữ) Thánh vịnh 111 (lễ các thánh nam nữ)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 10:33 | Đã xem: 718 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 26 (khấn dòng - cầu ơn Thiên triệu) Thánh vịnh 26 (khấn dòng - cầu ơn Thiên triệu)

Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai? Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 01/02/2017 10:16 | Đã xem: 635 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 26 (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A) Thánh vịnh 26 (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A)

Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai? Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 01/02/2017 10:16 | Đã xem: 937 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 2 thường niên - năm C) - Xuân Thảo Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 2 thường niên - năm C) - Xuân Thảo

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công Người

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 15/12/2016 11:58 | Đã xem: 895 lần | Download: 174 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 29 thường niên - năm A) Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 29 thường niên - năm A)

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công Người

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 15/12/2016 11:58 | Đã xem: 920 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 32 mùa thường niên - năm B) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 32 mùa thường niên - năm B)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:36 | Đã xem: 678 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 26 mùa thường niên - năm C) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 26 mùa thường niên - năm C)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:36 | Đã xem: 658 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 23 mùa thường niên - năm B) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 23 mùa thường niên - năm B)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:36 | Đã xem: 774 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm A) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm A)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 10:35 | Đã xem: 629 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 71 (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) - Kim Long Thánh vịnh 71 (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) - Kim Long

Tâu thượng đế xin ban quyền bính cho Tân Vương. Trao công lý trong tay Hoàng Tử, để Tân

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/12/2016 09:42 | Đã xem: 757 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 5 mùa Vọng - năm C) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 5 mùa Vọng - năm C)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:13 | Đã xem: 530 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (lễ thánh Giacôbê) Thánh vịnh 125 (lễ thánh Giacôbê)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:12 | Đã xem: 540 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C) (2) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C) (2)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:11 | Đã xem: 499 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 30 thường niên - năm B) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 30 thường niên - năm B)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/11/2016 12:09 | Đã xem: 628 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) - Kim Long Thánh vịnh 112 (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) - Kim Long

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:22 | Đã xem: 1177 lần | Download: 245 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia) Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:21 | Đã xem: 542 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ Danh Chúa) Thánh vịnh 112 (lễ Danh Chúa)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:21 | Đã xem: 562 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ tạ ơn) Thánh vịnh 112 (lễ tạ ơn)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 11:20 | Đã xem: 1406 lần | Download: 417 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) - Kim Long Thánh vịnh 44 (lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) - Kim Long

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 11:01 | Đã xem: 1732 lần | Download: 532 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (khấn dòng) Thánh vịnh 44 (khấn dòng)

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 11:00 | Đã xem: 636 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (lễ các thánh trinh nữ) Thánh vịnh 44 (lễ các thánh trinh nữ)

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 10:59 | Đã xem: 670 lần | Download: 107 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 12 (lễ sinh nhật Đức Mẹ) Thánh vịnh 12 (lễ sinh nhật Đức Mẹ)

Nguyện Chúa đoái thương nhìn nhận lời kêu khấn. Rọi sáng mắt con để không thiếp ngủ

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 14/06/2016 13:45 | Đã xem: 1202 lần | Download: 374 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 109 (lễ chung thánh mục tử) Thánh vịnh 109 (lễ chung thánh mục tử)

Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, rồi bao

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/05/2016 04:20 | Đã xem: 478 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 109 (lễ tmình máu thánh Chúa - năm C) Thánh vịnh 109 (lễ tmình máu thánh Chúa - năm C)

Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, rồi bao

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/05/2016 04:20 | Đã xem: 469 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 104 (đáp ca thứ 6 mùa Chay) Thánh vịnh 104 (đáp ca thứ 6 mùa Chay)

Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Chúa đã gọi cảnh cơ hàn về trên đất

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:07 | Đã xem: 818 lần | Download: 138 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo

Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:04 | Đã xem: 468 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ sinh nhật Đức Mẹ (thánh vịnh 12) Lễ sinh nhật Đức Mẹ (thánh vịnh 12)

Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa. Xin chớ để kẻ thù hân hoan vì con quỵ ngã. Bởi con đã

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:02 | Đã xem: 1053 lần | Download: 235 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ thánh Gioan tông đồ (thánh vịnh 96) Đáp ca lễ thánh Gioan tông đồ (thánh vịnh 96)

Người hiền đức hãy vui mừng trong Chúa. Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 23:00 | Đã xem: 1022 lần | Download: 232 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33) Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33)

Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Tôi chúc tụng Chúa chẳng khi ngơi. Miệng tôi liên lỉ ca

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:58 | Đã xem: 621 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ thánh trinh nữ (thánh vịnh 144) Lễ thánh trinh nữ (thánh vịnh 144)

Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô. Xin hãy nghe thưa nương tử. Xin hãy coi và xin hãy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:57 | Đã xem: 746 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116) Lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116)

Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, dân nước địa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:55 | Đã xem: 733 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ tất nhiên (thánh vịnh 135) Lễ tất nhiên (thánh vịnh 135)

Muôn ngàn đời, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:52 | Đã xem: 578 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101) Lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101)

Ôi lạy Chúa! xin nghe lời con nguyện và cho tiếng con kêu vang lên tới Chúa. Xin Chúa nghe

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:49 | Đã xem: 661 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 3 bè
Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ) Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ)

Mẹ là danh dự của dân tộc chúng con. Hỡi con gái ta, con đã được Chúa thương chúc lành, con

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:43 | Đã xem: 621 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa ban ơn cứu độ (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn) Chúa ban ơn cứu độ (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn)

Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:42 | Đã xem: 2389 lần | Download: 492 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn) Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn)

Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 22:39 | Đã xem: 726 lần | Download: 106 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 21) Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 21)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Giêrusalem! chân chúng tôi đang đứng

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:20 | Đã xem: 525 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (2) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (2)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Lạy Chúa! xin ban

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:15 | Đã xem: 450 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (1) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (1)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Xin Chúa ban sự

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:15 | Đã xem: 731 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2)

Lạy Chúa! xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:05 | Đã xem: 438 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1)

Lạy (i) Chúa! xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa giải cứu cho người bị áp lực. Thiên Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 13:03 | Đã xem: 574 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23) Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)

Chúa ngự qua, chính Ngài là hoàng đế hiển vinh. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:58 | Đã xem: 611 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2) Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2)

Lạy Chúa! này con xin đến để thực thi ý Chúa. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa, Ngài

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:50 | Đã xem: 494 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1) Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1)

Lạy Chúa! này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:48 | Đã xem: 510 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2) Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:41 | Đã xem: 447 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1) Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ ai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:40 | Đã xem: 469 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23) Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23)

Vua hiển vinh là ai (i í) vậy? Các cửa ơi hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên hỡi cửa ngàn thu

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:30 | Đã xem: 922 lần | Download: 129 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2)

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thiên Chúa trả lại quyền

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:25 | Đã xem: 462 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1)

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thiên Chúa giải cứu cho

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:25 | Đã xem: 461 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111) Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111)

Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay và người nhân hậu, từ bi, công chính

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:22 | Đã xem: 604 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118)

Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai đường lối tinh

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:19 | Đã xem: 574 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa, và toàn thể con người

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:15 | Đã xem: 532 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2) Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2)

Lạy Chúa! nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng từ ái

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:09 | Đã xem: 526 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1) Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1)

Lạy Chúa! nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa ơi! xóa tội con theo lượng từ ái

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 12:08 | Đã xem: 504 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2) Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con theo như chúng con tin cậy nơi Chúa. Lời Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:53 | Đã xem: 581 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1) Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa. Lời

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:53 | Đã xem: 567 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2) Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta hãy reo

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:50 | Đã xem: 489 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1) Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta reo hò

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:49 | Đã xem: 463 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:38 | Đã xem: 502 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:38 | Đã xem: 444 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (2) Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (2)

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giầu ơn cứu độ. Từ vực sâu, lạy Chúa! con kêu lên tới

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:31 | Đã xem: 488 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1) Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1)

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giầu ơn cứu độ. Từ vực sâu con nài xin Chúa, lạy Chúa!

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:31 | Đã xem: 483 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (2) Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (2)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy xướng

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:23 | Đã xem: 466 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (1) Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (1)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy hát

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:21 | Đã xem: 456 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 15) Đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 15)

Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh. Xin bảo toàn con Chúa ơi! con nương tựa Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:15 | Đã xem: 572 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:12 | Đã xem: 357 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:10 | Đã xem: 350 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32) Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. Người

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:07 | Đã xem: 598 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (2) Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (2)

Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa. Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:03 | Đã xem: 539 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (1) Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (1)

Mọi dân nước hãy reo hò mừng Chúa. Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang, hãy dâng lời ngợi khen tôn vinh

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 11:01 | Đã xem: 464 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (2) Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (2)

Tôi tin rằng tôi sẽ được nhièn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Chúa là sự

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:24 | Đã xem: 391 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (1) Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (1)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ ai

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:21 | Đã xem: 470 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (2) Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (2)

Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:12 | Đã xem: 528 lần | Download: 118 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (1) Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (1)

Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Xin chúc tụng Chúa! tổ phụ chúng con phụng thờ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:10 | Đã xem: 660 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ mình máu thánh Chúa - năm A (thánh vịnh 147) Đáp ca lễ mình máu thánh Chúa - năm A (thánh vịnh 147)

Giêrusalem hỡi! hãy ngợi khen Thiên Chúa. Giêrusalem hỡi! hãy ngợi khen, ngợi khen Thiên Chúa. Hỡi Sion! người giữ chặt các then cửa ngươi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 05:00 | Đã xem: 803 lần | Download: 208 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ thánh tâm Chúa - năm A (thánh vịnh 102) Đáp ca lễ thánh tâm Chúa - năm A (thánh vịnh 102)

Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:44 | Đã xem: 574 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 8 thường niên - năm A (thánh vịnh 61) Đáp ca Chúa nhật 8 thường niên - năm A (thánh vịnh 61)

Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui. Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui, do chính mình Người tôi được cứu thoát. Chính Chúa là đá tảng, là ơn cứu độ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:40 | Đã xem: 529 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 9 thường niên - năm A (thánh vịnh 30) Đáp ca Chúa nhật 9 thường niên - năm A (thánh vịnh 30)

Lạy Chúa! xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn. Lạy Chúa! con tìm đến nương nhờ Ngài

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:37 | Đã xem: 416 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 10 thường niên - năm A (thánh vịnh 49) Đáp ca Chúa nhật 10 thường niên - năm A (thánh vịnh 49)

Ai đi theo đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Chúa đã lên tiếng kêu gọi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:23 | Đã xem: 449 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 11 thường niên - năm A (thánh vịnh 99) Đáp ca Chúa nhật 11 thường niên - năm A (thánh vịnh 99)

Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:20 | Đã xem: 381 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm A (thánh vịnh 68) Đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm A (thánh vịnh 68)

Lạy Chúa! xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi. Bởi vì Chúa con chịu tủi nhục, con bị bỏ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:18 | Đã xem: 647 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm A (thánh vịnh 88) Đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm A (thánh vịnh 88)

Lạy Chúa! con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:16 | Đã xem: 782 lần | Download: 111 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) Đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm A (thánh vịnh 144)

Lạy Chúa! lạy Thiên Chúa con! con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Đến muôn đời con

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:14 | Đã xem: 756 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (2) Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (2)

Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, Ngài

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:09 | Đã xem: 385 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (1) Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (1)

Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết trái (i). Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, làm

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:09 | Đã xem: 514 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm A (thánh vịnh 85) Đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm A (thánh vịnh 85)

Lạy Chúa! Chúa nhân hậu và khoan dung. Lạy Chúa! Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với ai kêu cầu. Lạy Chúa! xin nghe lời con khấn nguyện

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:06 | Đã xem: 612 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (2) Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (2)

Lạy (i) Chúa! con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao. Lạy Chúa! con xưng thực kỷ phần

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:02 | Đã xem: 432 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (1) Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (1)

Lạy (i) Chúa! con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao. Con xưng thật vận may của con là

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 04:01 | Đã xem: 468 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (2) Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (2)

Lạy Chúa! Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa nhân ái và từ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 03:56 | Đã xem: 425 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (1) Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (1)

Lạy Chúa! Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa công bình, Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 03:56 | Đã xem: 415 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (2) Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (2)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:15 | Đã xem: 422 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (1) Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (1)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:15 | Đã xem: 405 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vọng Đức Mẹ lên trời (thánh vịnh 131) Lễ vọng Đức Mẹ lên trời (thánh vịnh 131)

Lạy Chúa! xin lên đường tới nơi an nghỉ Chúa và hòm bia uy quyền của Chúa cùng đi. Đây là

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:13 | Đã xem: 1132 lần | Download: 362 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (2) Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (2)

Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa! hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:08 | Đã xem: 468 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (1) Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (1)

Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa! hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:08 | Đã xem: 396 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm A (thánh vịnh 137) Đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm A (thánh vịnh 137)

Lạy Chúa! lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. Lạy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 00:00 | Đã xem: 632 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2) Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:54 | Đã xem: 507 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1) Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Ngài là Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:54 | Đã xem: 407 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (2) Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (2)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta hãy reo

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:48 | Đã xem: 451 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (1) Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (1)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta reo hò

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:44 | Đã xem: 362 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (2) Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (2)

Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Hỡi dân tôi hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:40 | Đã xem: 468 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (1) Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (1)

Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Hỡi dân tôi hãy nghe tôi truyền, hãy đón

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:39 | Đã xem: 613 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (2) Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (2)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Linh hồn tôi ơi hãy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:35 | Đã xem: 412 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (1) Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (1)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Linh hồn tôi ơi hãy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:35 | Đã xem: 387 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) Đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A (thánh vịnh 144)

Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người. Hết mọi ngày con ngợi khen Chúa và trót đời ca tụng danh

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:32 | Đã xem: 637 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (2) Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (2)

Lạy Chúa! xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa! xin chỉ cho con đường đi của

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:28 | Đã xem: 575 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (1) Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (1)

Lạy (i) Chúa! xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (ơ). Lạy Chúa! xin chỉ cho con đường đi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:27 | Đã xem: 380 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A (thánh vịnh 79) Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A (thánh vịnh 79)

Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Từ Ai Cập, Chúa đã mang về một gốc nho, Chúa đã đuổi cư

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:25 | Đã xem: 595 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:23 | Đã xem: 495 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:22 | Đã xem: 446 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (2) Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (2)

Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:19 | Đã xem: 333 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (1) Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (1)

Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:18 | Đã xem: 380 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (thánh vịnh 17) Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (thánh vịnh 17)

Lạy Chúa! là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa! là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa! là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:16 | Đã xem: 478 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm A (thánh vịnh 130) Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm A (thánh vịnh 130)

Lạy Chúa! xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Lạy Chúa! lòng con không tự đắc

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:13 | Đã xem: 634 lần | Download: 104 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (2) Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (2)

Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao. Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:10 | Đã xem: 646 lần | Download: 97 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (1) Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (1)

Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao. Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:10 | Đã xem: 572 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2) Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Ngài là Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:06 | Đã xem: 419 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1) Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:04 | Đã xem: 373 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 33 thường niên - năm A (thánh vịnh 127) Đáp ca Chúa nhật 33 thường niên - năm A (thánh vịnh 127)

Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối người. Công quả tay bạn làm ra bạn được hưởng

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 23:01 | Đã xem: 439 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (1) Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 22:55 | Đã xem: 425 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (2) Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 22:54 | Đã xem: 499 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) Đáp ca lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 22:48 | Đã xem: 510 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (2) Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (2)

Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và đã thắt long đai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 11:41 | Đã xem: 351 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (1) Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (1)

Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và đã thắt long đai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 11:41 | Đã xem: 458 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (2) Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (2)

Xin bảo toàn con, lạy Chúa! vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là gia nghiệp và phần chén của

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:59 | Đã xem: 398 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (1) Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (1)

Xin bảo toàn con, lạy Chúa! vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là gia nghiệp và phần chén của

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:56 | Đã xem: 446 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (2)

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:48 | Đã xem: 393 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (1)

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa giải cứu cho người bị áp lực. Thiên Chúa xử

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:47 | Đã xem: 406 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm B (thánh vịnh 17) Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm B (thánh vịnh 17)

Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 10:37 | Đã xem: 455 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (2) Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (2)

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:29 | Đã xem: 466 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (1) Chúa nhật 30 thường niên - năm B (thánh vịnh 125) (1)

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:28 | Đã xem: 358 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (2) Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (2)

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:25 | Đã xem: 394 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (1) Chúa nhật 29 thường niên - năm B (thánh vịnh 32) (1)

Lạy Chúa! xin đổ lòng từ bi Chúa trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:23 | Đã xem: 375 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (2) Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (2)

Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin dạy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:18 | Đã xem: 410 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (1) Chúa nhật 28 thường niên - năm B (thánh vịnh 89) (1)

Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin cho

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 05:17 | Đã xem: 361 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm B (thánh vịnh 127) Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm B (thánh vịnh 127)

Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con mọi ngày trong đời sống chúng con. Phúc thay bạn

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:27 | Đã xem: 552 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 26 thường niên - năm B (thánh vịnh 18) Đáp ca Chúa nhật 26 thường niên - năm B (thánh vịnh 18)

Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:18 | Đã xem: 512 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (2) Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (2)

Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. ôi Thiên Chúa! xin cứu sống con, nhân danh Ngài và xin sử

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:15 | Đã xem: 376 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (1) Chúa nhật 25 thường niên - năm B (thánh vịnh 53) (1)

Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Lạy Thiên Chúa! xin cứu giúp con, nhân danh Ngài xin xử

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:13 | Đã xem: 425 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 24 thường niên - năm B (thánh vịnh 114) Đáp ca Chúa nhật 24 thường niên - năm B (thánh vịnh 114)

Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh, trong miền đất của nhân sinh

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 25/05/2016 04:09 | Đã xem: 492 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 9877
  • Tháng hiện tại: 12887
  • Tổng lượt truy cập: 20485066

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ