Nhà tài trợ

Để khắp địa cầu (lễ Khánh Nhật truyền giáo) Để khắp địa cầu (lễ Khánh Nhật truyền giáo)

Xin Chúa dủ tình thương xuống phúc lành trên mọi dân tộc và xin tỏa ánh Tôn Nhan Ngài ra

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 23:41 | Đã xem: 831 lần | Download: 180 lần | Phiên bản: 2 bè
Rao truyền tin mừng Rao truyền tin mừng

Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền rao chân

Tác giả: Lm. Châu Linh | Gửi lên: 19/04/2016 04:04 | Đã xem: 590 lần | Download: 111 lần | Phiên bản: 2 bè
Bước chân tuyệt với Bước chân tuyệt với

Những bước chân ôi thật tuyệt vời ra đi loan tin mừng cứu rỗi. Những bước chân vượt núi băng

Tác giả: Lm. Lâm Sơn Hải | Gửi lên: 14/04/2016 04:53 | Đã xem: 1282 lần | Download: 309 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiếng người ra đi Tiếng người ra đi

Ai hỡi nghe chăng tiếng Thầy vẫn đang gọi mời. Hãy đi, Thầy sai đi khắp muôn nơi. Loan báo

Tác giả: Trương Tri Thanh | Gửi lên: 14/04/2016 04:22 | Đã xem: 503 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 1 bè
Lên đường - Nguyên Lễ Lên đường - Nguyên Lễ

Nào mau anh em ta đi về muôn hướng, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan

Tác giả: Lm. Nguyên Lễ | Gửi lên: 09/03/2016 03:00 | Đã xem: 1068 lần | Download: 226 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy ra khơi Hãy ra khơi

Hãy ra khơi! Đây lời Chúa đang kêu mời. Hãy ra khơi! loan truyền Phúc Âm mọi nơi, dù biển

Tác giả: Lm. Nguyên Lễ | Gửi lên: 09/03/2016 02:50 | Đã xem: 519 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Đừng sợ Đừng sợ

Đếng lên với Thầy (đừng sợ). Bước đi theo Thầy (đừng sợ). Nhờ Thầy mở đường về Chân - Thiện - Mỹ (Nhờ Thầy mở đường về Chân - Thiện - Mỹ)

Tác giả: Nhóm Lửa Hồng | Gửi lên: 15/01/2016 09:37 | Đã xem: 740 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 1 bè
Vì một nước Trời cho quê hương Vì một nước Trời cho quê hương

Thầy gọi ta đi về khắp lối. Cùng Thầy chung gieo mầm sống mới. Gieo bước hạnh phúc nước

Tác giả: Nhóm Lửa Hồng | Gửi lên: 15/01/2016 09:00 | Đã xem: 434 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 1 bè
Bước đi cùng Người Bước đi cùng Người

Người đến bên tôi một ngày trìu mến dang tay gọi mời: hãy đến xem, hãy bước theo Thầy

Tác giả: Võ Văn Thức | Gửi lên: 14/01/2016 22:21 | Đã xem: 680 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 1 bè
Sai đi Sai đi

Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Mau mau lên đường loan báo Tin Mừng Thiên Chúa

Tác giả: Lm. Quang Uy | Gửi lên: 28/12/2015 04:05 | Đã xem: 1125 lần | Download: 251 lần | Phiên bản: Ga 20, 21
Tôi phải lên đường Tôi phải lên đường

Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi, tôi phải lên đường dù trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên

Tác giả: BVL - Đa Minh Maria Cao Tấn Tinh | Gửi lên: 27/12/2015 23:17 | Đã xem: 430 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 1 bè
Lên đường loan báo tình thương Lên đường loan báo tình thương

Hãy cất bước lên đường ta về kể cho nhau nghe tình thương của Thiên Chúa tràn lan bao phủ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/12/2015 23:01 | Đã xem: 470 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: hợp xướng
Hãy đi và kể lại Hãy đi và kể lại

Nào anh em ta lên đường dù bao gian nguy coi thường. Lên đường gieo rắc tình thương cho đời

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/12/2015 23:00 | Đã xem: 411 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Những cánh đồng cuộc đời Những cánh đồng cuộc đời

Đến bên Thầy con đến bên Thầy rộn rã một ngày. Để lắng nhe lời, để bước theo Thầy từng

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 18/12/2015 08:04 | Đã xem: 535 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Con đường tình yêu - Viễn Xứ Con đường tình yêu - Viễn Xứ

Con đường tình yêu Thiên Chúa kêu mời. Mang tình yêu thương đến hết muôn người. Khắp

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 16/12/2015 21:05 | Đã xem: 509 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 2 bè
Bước chân Tin Mừng Bước chân Tin Mừng

Bạn ơi hãy đi gieo niềm tin mới. Cùng nhau nắm tay đắp xây cuộc đời. Lời thiêng sáng soi

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 16/12/2015 20:54 | Đã xem: 474 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Nên lời ngôn sứ Nên lời ngôn sứ

Đôi khi ta nói lời yêu mến nhưng tay ta khiên mộc gươm giáo vô tình ta đã thành những

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 16/12/2015 07:20 | Đã xem: 626 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa con lên đường Lạy Chúa con lên đường

Lạy Chúa con lên đường chia tay mỗi người một phương tâm hồn vấn vương với bao nguyện

Tác giả: Văn Hào | Gửi lên: 16/12/2015 07:18 | Đã xem: 862 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 2 bè
Điệu hò ra khơi Điệu hò ra khơi

Ơ này anh em ơi! Ơ! Ơ! Này chị em ơi! Ơ! Ơ! dô dô hò dô dô hò ơ dô dô hò dô. Mau bạn ơi cùng nhau ra khơi thả lưới. Mang chân lý tỏa sáng cho đời thắm tươi. Hãy cùng đi loan báo Lời

Tác giả: Lm. Trần Minh | Gửi lên: 16/12/2015 07:13 | Đã xem: 1278 lần | Download: 163 lần | Phiên bản: 1 bè
Loan  báo Tin Mừng - Từ Duyên Loan báo Tin Mừng - Từ Duyên

Cùng với Chúa con lên đường loan báo Tin Mừng đi mọi nơi. Cùng với Chúa con ra đi rắc

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 15/12/2015 22:52 | Đã xem: 585 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Bài ca truyền giáo - Từ Duyên Bài ca truyền giáo - Từ Duyên

Ta ra đi đem Tin Mừng Nước Trời truyền rao muôn nơi cho muôn người được biết. Này Đức

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 15/12/2015 22:50 | Đã xem: 704 lần | Download: 109 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi đi làm tông đồ cho Chúa. Tình yêu Ngài thúc

Tác giả: Sr. Trinh Nguyên | Gửi lên: 15/12/2015 11:54 | Đã xem: 1906 lần | Download: 640 lần | Phiên bản: 2 bè
Sứ mạng Chúa trao Sứ mạng Chúa trao

Chúa trao cho con sứ mạng loan báo Tin Mừng đến mọi miền quê hương dấu yêu. Ngài sai con

Tác giả: Sr. Trinh Nguyên | Gửi lên: 15/12/2015 11:51 | Đã xem: 1229 lần | Download: 160 lần | Phiên bản: 1 bè
Loan báo tin mừng (2 bè) Loan báo tin mừng (2 bè)

Ra đi truyền rao Tin Mừng và hướng nước trời. Anh em ngàn nơi chung lòng và chung lối bước

Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Gửi lên: 05/12/2015 13:00 | Đã xem: 618 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: 2 bè
Ra đi và ra khơi Ra đi và ra khơi

Đồng lúa chín vàng người ơi, đồng lúa đang cần thợ gặt. Hãy thắp lên niềm tin yêu, rọi sáng

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 11:06 | Đã xem: 481 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 2 bè
Ta cùng lên đường Ta cùng lên đường

Ta cùng lên đường đi khắp chốn gieo tình Cha. Tình anh em gieo rắc ngàn phương, đem lòng

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:53 | Đã xem: 441 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Reo vui niềm tin (2) Reo vui niềm tin (2)

Nào ta hãy thắp lên ngọn nến từ trong tim trái tim của ta. Nào ta hãy thắp lên ngọn lửa đem

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:51 | Đã xem: 385 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Reo vui niềm tin (1) Reo vui niềm tin (1)

Bao nhiêu người đi cùng sánh vai trong đời, đem đôi bàn tay cùng mang theo ước vọng. Đời ta

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:51 | Đã xem: 381 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Nối những vòng tay Nối những vòng tay

Này là bước gieo rắc Tin Mừng. Này là bước cho muối mặn thêm. Này là bước gieo rắc tình

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:47 | Đã xem: 401 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Loan tin vui Loan tin vui

Nào ta hân hoan loan tin vui đến cho muôn người.Nào ta hân hoan loan tin vui đi vào thế giới

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 23/11/2015 21:17 | Đã xem: 560 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Loan báo tin mừng - Ngọc Hân Loan báo tin mừng - Ngọc Hân

Cùng nhau ta đi loan báo Tin Mừng của Nước Trời. Cùng nhau ta đi loan báo Tin Mừng khắp

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 23/11/2015 21:16 | Đã xem: 441 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Đi vào trần thế Đi vào trần thế

Nào ta đi, ta đi trên khắp nẻo đường. Đem Tin Vui, Tin Vui đi vào trần thế và cùng Chúa, cùng

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 23/11/2015 21:05 | Đã xem: 402 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Hãy ra đi làm chứng Hãy ra đi làm chứng

Hãy ra đi chớ dừng lại, chớ do dự. Hãy bắt tay hành động trở về nơi ta sống. Loan báo cho

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 18/11/2015 12:01 | Đã xem: 486 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa sai con Chúa sai con

Chúa sai con đi thi hành nhiệm vụ ngôn sứ. Chúa sai con đi loan truyền hồng ân tha thứ. Chúa

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 16/11/2015 21:49 | Đã xem: 831 lần | Download: 96 lần | Phiên bản: 3 bè
Bốn bể là nhà Bốn bể là nhà

Đi ta đến cùng tận cùng trái đất gieo Tin Mừng bốn bể một tình thương. Đi ta đi sá gì nhọc

Tác giả: Hùng Lân - Hoàng Sơn | Gửi lên: 13/11/2015 00:20 | Đã xem: 456 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Sứ điệp yêu thương Sứ điệp yêu thương

Từ nơi Thánh Giá con nhận mang sứ mạng chuển cầu. Cho lương dân, cho những người lầm

Tác giả: Hoàng Phương | Gửi lên: 12/11/2015 20:46 | Đã xem: 611 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 2 bè
Lý tưởng đời tôi Lý tưởng đời tôi

Này bạn hỡi hãy mau lên đường. Đáp tiếng gọi của Chúa mến thương. Tiêng Chúa vẫn ngày

Tác giả: Hoàng Phương | Gửi lên: 12/11/2015 20:43 | Đã xem: 505 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 1 bè
Bài ca truyền giáo - Hải Triều Bài ca truyền giáo - Hải Triều

Hãy đi loan báo Tin Mừng cho toàn dân. Hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian. Lạy Chúa

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 00:00 | Đã xem: 582 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 1 bè
Con thuyền truyền giáo Con thuyền truyền giáo

Tình như ngọn lửa đốt (ư) đời đẹp tựa bài thơ. Mênh mông biển cả vô bờ hồn ai trong kiếp vật

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 09/11/2015 09:59 | Đã xem: 489 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân chứng thời đại mới Nhân chứng thời đại mới

Cùng bước lên đường xây dựng một thế giới mới. Làm chứng cho đời hiên ngang thiếu niên

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 04/11/2015 23:19 | Đã xem: 397 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Vào đời làm nhân chứng Vào đời làm nhân chứng

Vào đời làm nhân chứng Tin Mừng, vào đời để gieo rắc yêu thương. Ra đi khắp nơi xa gần

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 13:46 | Đã xem: 487 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân chứng tin mừng (Chúa nhật 29 thường niên - ngày truyền giáo) Nhân chứng tin mừng (Chúa nhật 29 thường niên - ngày truyền giáo)

Yêu Chúa con muốn khước từ lối sống dễ dãi và tiện nghi cho mình. Con muốn khước từ những

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 21:49 | Đã xem: 1060 lần | Download: 276 lần | Phiên bản: 1 bè
Anh em là muối và ánh sáng Anh em là muối và ánh sáng

Anh em là muối cho đời, muối ướp đời mặn nồng tươi mới. hãy là ánh sáng trần gian, ánh sáng

Tác giả: Lm. Truyền Giáo | Gửi lên: 09/10/2015 04:35 | Đã xem: 1196 lần | Download: 300 lần | Phiên bản: 1 bè
Cất bước ra đi Cất bước ra đi

Ta đi về ruộng đồng, Ta đi vào thành thị đem tiếng hát cất cao mọi nơi. Mong sao người mọi

Tác giả: Lm. Thiên Ân | Gửi lên: 08/10/2015 13:42 | Đã xem: 898 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: 3 bè
Nào ta đi Nào ta đi

Nào ta đi, đi kể cho muôn người ôi những gì Thiên Chúa đã làm cho ta. nào ta đi, đi kể cho

Tác giả: Lm. Thiên Ân | Gửi lên: 08/10/2015 03:49 | Đã xem: 415 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời nguyện truyền giáo - Thanh Bình Lời nguyện truyền giáo - Thanh Bình

Lạy Chúa xin dẫn soi bước đường con đi tìm mang nguồn phúc ân cho người nhân thế, xin Chúa

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 03/10/2015 21:49 | Đã xem: 779 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: tạ lễ
Cánh đồng truyền giáo Cánh đồng truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo lúa vàng đang chờ đợi, thợ gặt đâu? Vời vợi vẫn chờ mong Chúa nhân

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 03/10/2015 21:34 | Đã xem: 663 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 1 bè
Ra khơi Ra khơi

Noi gương Chúa Giêsu dấn thân vì sự sống, theo chân Đức Kitô đi loan truyền Tin mừng, theo mẫu mực khôn ngoan của Thiên Chúa Ba Ngôi

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 03/10/2015 15:24 | Đã xem: 519 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Sứ mệnh truyền giáo Sứ mệnh truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo mênh mông lúa vàng ươm nắng thơm lừng mong chờ thợ biết trung

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 03/10/2015 14:58 | Đã xem: 453 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Cánh đồng truyền giáo - Trùng Dương Cánh đồng truyền giáo - Trùng Dương

Đồng lúa xa xa hạt lúa bao la hương thơm lúa chín đầy đồng chờ đợi tìm mãi ngóng trông

Tác giả: Trùng Dương | Gửi lên: 03/10/2015 14:52 | Đã xem: 509 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân chứng của Chúa Nhân chứng của Chúa

Chúa đã chon con làm nhân chứng Tình Yêu. Tác thánh đời con chứng tá Cha. Từ trước muôn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 29/09/2015 12:10 | Đã xem: 428 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Lời nguyện truyền giáo Lời nguyện truyền giáo

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ

Tác giả: Hoài Chiên | Gửi lên: 29/09/2015 11:33 | Đã xem: 2913 lần | Download: 798 lần | Phiên bản: 1 bè
Bài ca nhân chứng Bài ca nhân chứng

Con đây Chúa ơi! Xin được nên là nhân chứng của Ngài giữa đường đời muôn lối. Để con ca

Tác giả: Lm. Ân Đức | Gửi lên: 29/09/2015 05:19 | Đã xem: 380 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca truyền giáo Bài ca truyền giáo

Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi người, đem tin vui sáng soi cuộc đời. Đem yêu thương giao

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 29/09/2015 05:18 | Đã xem: 553 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 1 bè
Ra đi loan Tin Mừng Ra đi loan Tin Mừng

Ra đi ra đi ta ra đi loan báo Tin Mừng đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng. Đem

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 26/09/2015 22:07 | Đã xem: 783 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lệnh truyền giáo Lệnh truyền giáo

Hãy ra đi rao giảng Tin mừng bước hiên ngang trên đường truyền giáo. Kìa đồng lúa chín ngát

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 26/09/2015 11:25 | Đã xem: 3415 lần | Download: 1461 lần | Phiên bản: 2 bè
Tạ lễ truyền giáo Tạ lễ truyền giáo

Thánh lễ là cuộc đời của hôm nay và của ngày mai. Thánh lễ con mong chờ là niềm tin nơi Đức

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 26/09/2015 04:41 | Đã xem: 578 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: tạ lễ - 1 bè
Ra đi làm nhân chứng Ra đi làm nhân chứng

Ra đi làm nhân chứng tình yêu Chúa cho muôn người. Đi rao truyền lời Chúa, lời nuôi dưỡng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 26/09/2015 04:15 | Đã xem: 572 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Ra đi reo tin vui Ra đi reo tin vui

Mau! Vai chen vai! Ta bước ra đ gieo rắc Tin Mừng! Đi đem tin vui, đi khắp mọi miền thế

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 23:19 | Đã xem: 381 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116 - lễ Truyền Giáo) Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116 - lễ Truyền Giáo)

Anh em hãy đi khắp thế gian mà rao giảng Tin Mừng Nước Chúa. Anh em hãy đi khắp thế

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 17/09/2015 07:30 | Đã xem: 501 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: 1 bè
Nước Thiên Chúa Nước Thiên Chúa

Đi trên nương đồng người đi gieo giống. Đi trên nương đồng người đi gieo giống đi gieo muôn

Tác giả: Tràng Quang - Quang Hưng | Gửi lên: 03/09/2015 13:46 | Đã xem: 1441 lần | Download: 483 lần | Phiên bản: 2 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 4186
  • Tháng hiện tại: 241134
  • Tổng lượt truy cập: 20000573

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ