Bình ngưng giải nhiệt bằng nước

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 3

Đã xem: 1038 lần - Đăng lúc: Thứ năm - 19/09/2013 16:51 - Người đăng bài viết: admin

Chia sẻ:

- Chương 11 -

II. Vua Ða-Vít Sáng lập Nền Phụng Tự Ðền Thờ

1. Vương Quyền Vua Ða-Vít

 

Vua Ða-vít được phong làm vua Ít-ra-en (2 Sm 5:1-3)

1 Toàn thể Ít-ra-en tập hợp quanh vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài! 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngài, đã phán với ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta và ngươi sẽ lãnh đạo Ít-ra-en dân Ta."3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn và vua Ða-vít đã lập giao ước với họ tại Khép-rôn trước nhan Ðức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Ða-vít làm vua Ít-ra-en như lời Ðức Chúa đã dùng ông Sa-mu-en mà phán.

 

Chiếm Giê-ru-sa-lem (2 Sm 5:6-10)

4 Vua Ða-vít cùng toàn thể Ít-ra-en tiến về Giê-ru-sa-lem - tức là Giơ-vút; dân bản xứ ở đây là người Giơ-vút. 5 Dân cư Giơ-vút nói với vua Ða-vít: "Ông sẽ không vào đây được." Nhưng vua Ða-vít đã chiếm được đồn luỹ Xi-on, đó là Thành vua Ða-vít. 6 Vua Ða-vít đã nói: "Bất cứ ai là người đầu tiên giết được người Giơ-vút, người ấy sẽ được làm thủ lãnh, làm nguyên soái." Ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia là người đầu tiên đã lên được, nên ông đã trở thành thủ lãnh. 7 Vua Ða-vít đóng tại đồn luỹ đó, nên người ta gọi là Thành vua Ða-vít. 8 Rồi vua xây cất bốn mặt thành, từ công trình Mi-lô cho tới hoàng cung, còn ông Giô-áp thì tu bổ phần còn lại. 9 Vua Ða-vít ngày càng thêm mạnh thế, vì Ðức Chúa các đạo binh ở với vua.

 

Các dũng sĩ của vua Ða-vít (2 Sm 23:8-39)

10 Ðây là những người chỉ huy các dũng sĩ của vua Ða-vít, những người đã cùng vua nên mạnh thế trong triều đại của vua, và đã cùng toàn thể Ít-ra-en củng cố vương quyền của vua, như lời Ðức Chúa phán về Ít-ra-en. 11 Dưới đây là danh sách các dũng sĩ của vua Ða-vít:

Ông Gia-sóp-am, con ông Khác-mô-ni, đứng đầu Bộ Ba. Chính ông là người đã vung đao giết một lúc ba trăm mạng.

12 Kế đến là ông E-la-da, con ông Ðô-đô, người A-khô-ác. Ông là một trong ba dũng sĩ. 13 Chính ông đã ở bên vua Ða-vít tại Pát Ðam-mim, khi quân Phi-li-tinh tụ tập ở đấy để giao tranh. Ðây là một cánh đồng lúa mạch. Dân quân bỏ trốn bọn Phi-li-tinh, 14 nhưng các ông đã đứng giữa cánh đồng để bảo vệ thửa đất và đánh giết quân Phi-li-tinh. Ðức Chúa đã thực hiện một cuộc chiến thắng lẫy lừng.

15 Trong Nhóm Ba Mươi, ba người đã xuống gặp vua Ða-vít tại tảng đá cạnh hang A-đu-lam đang khi có đạo quân Phi-li-tinh đóng tại thung lũng người Ra-pha. 16 Bấy giờ vua Ða-vít đang ở nơi ẩn náu và tại Bê-lem bấy giờ có một đồn quân Phi-li-tinh. 17 Vua Ða-vít ước ao và nói: "Phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bê-lem!" 18 Bộ Ba đã đột nhập trại Phi-li-tinh, lấy nước ở giếng tại cổng thành Bê-lem, đưa về cho vua Ða-vít. Vua Ða-vít không muốn uống mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng Ðức Chúa. 19 Vua nói: "Xin Thiên Chúa đừng để ta làm điều ấy! Nỡ nào ta uống máu những người đã liều mạng đưa nước về đây". Vậy vua đã không muốn uống nước. Ðó là việc ba dũng sĩ đã làm.

20 Ông Áp-sai, em ông Giô-áp, là người chỉ huy Nhóm Ba Mươi. Chính ông đã vung giáo đâm chết ba trăm mạng, và được nổi danh trong Nhóm Ba Mươi. 21 Ông được vinh dự nhất trong Nhóm Ba Mươi, nên ông được đứng đầu; nhưng không được vào Bộ Ba.

22 Ông Bơ-na-gia, con ông Giơ-hô-gia-đa, một con người dũng cảm, nhiều thành tích, xuất thân từ Cáp-xơ-ên. Chính ông đã hạ sát hai anh hùng Mô-áp; chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết. 23 Chính ông đã hạ một tên Ai-cập, thân cao hai thước rưỡi. Tên Ai-cập cầm giáo trong tay như cầm khung cửi của thợ dệt. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai-cập, và lấy giáo của nó mà giết nó. 24 Ðó là những việc ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa đã làm, và ông được nổi danh trong Nhóm Ba Mươi dũng sĩ. 25 Ông được vinh dự nhất trong Nhóm Ba Mươi, nhưng không được vào Bộ Ba. Vua Ða-vít đặt ông trông coi đội cận vệ của vua.

26 Các anh hùng dũng sĩ là: A-xa-hên, em của Giô-áp, En-kha-nan, con của Ðô-đô, người Bê-lem, 27 Sam-mốt người Ha-ra, Khe-lét người Pơ-lô-ni, 28 I-ra con của Ích-kết người Tơ-cô-a, A-vi-e-de người A-na-thốt, 29 Xíp-bơ-khai người Khu-sa, I-lai người A-khô-ác, 30 Ma-rai người Nơ-tô-pha, Khê-lét, con của Ba-a-na người Nơ-tô-pha,31 I-thai, con của Ri-vai người Ghíp-a, là con cháu Ben-gia-min, Bơ-na-gia người Pia-a-thôn, 32 Khu-rai quê ở Khe suối Ga-át, A-vi-ên người A-ra-va, 33 Át-ma-vét người Ba-khu-rim, En-giác-ba người Sa-an-vôn, 34 Bơ-nê Ha-sêm người Ghi-dô, Giô-na-than, con của Sa-ghê người Ha-ra, 35 A-khi-am, con của Xa-kha người Ha-ra, Ê-li-phan con của Ua, 36 Khê-phe người Mơ-khê-ra, A-khi-gia người Pơ-lô-ni, 37 Khét-rô người Các-men, Na-a-rai con của Ét-bai, 38 Giô-en em của Na-than, Míp-kha con của Hắc-ri, 39 Xe-léc người Am-mon, Nác-rai người Bơ-ê-rốt, cận vệ của ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia, 40 ông I-ra người Gít-ri, Ga-rếp người Gít-ri, 41 U-ri-gia người Khết, Da-vát con của Ác-lai, 42 A-đi-na con của Si-da thuộc chi tộc Rưu-vên, đứng đầu con cháu Rưu-vên, chỉ huy Nhóm Ba Mươi, 43 Kha-nan con của Ma-a-kha, Giô-sa-phát người Me-then, 44 Út-di-gia người Át-ta-rốt, Sa-ma và Giơ-u-ên con của Khô-tam người A-rô-e, 45 Giơ-đi-a-ên con của Sim-ri và em là Giô-kha người Tít, 46 Ê-li-ên người Ma-kha-vim, Giơ-ri-vai và Giô-sau-gia con của En-na-am, Gít-ma người Mô-áp, 47 Ê-li-ên, Ô-vết và Gia-a-xi-ên người Xô-va.

 

- Chương 12 -

 

Những người đầu tiên hợp tác với vua Ða-vít

1 Ðây là những người đã tìm đến với ông Ða-vít tại Xích-lắc khi ông còn buộc phải sống xa vua Sa-un, con ông Kít. Họ thuộc số những anh hùng đã từng tham chiến, 2biết bắn cung cả tay phải lẫn tay trái, dùng đá hay dùng tên cũng được.

3 đứng đầu là A-khi-e-de, rồi Giô-át con của Sơ-ma-a người Ghíp-a, Giơ-di-ên và Pe-lét con của Át-ma-vét, Bơ-ra-kha, Giê-hu người A-na-thốt, 4 Gít-ma-gia người Ghíp-ôn, anh hùng trong nhóm Ba Mươi và chỉ huy nhóm này; 5 Giếc-mơ-gia, Gia-kha-di-ên, Giô-kha-nan, Giô-da-vát người Gơ-đê-ra, 6 En-u-dai, Giơ-ri-mốt, Bơ-an-gia, Sơ-mác-gia-hu, Sơ-phát-gia-hu người Kha-ríp, 7 En-ca-na, Gít-si-gia-hu, A-dác-ên, Giô-e-de, Gia-sóp-am, con cháu của Cô-rắc, 8 Giô-ê-la và Dơ-vát-gia con của Giơ-rô-kham người Gơ-đo.

9 Trong hàng con cháu ông Gát, một số người ly khai đi theo vua Ða-vít vào mật khu trong sa mạc. Họ là những anh hùng dũng sĩ, những người thiện chiến, sử dụng thành thạo khiên thuẫn và giáo mác, tướng mạo như sư tử, lanh lẹ như linh dương trên núi. 10 Ðứng đầu là Ê-de, thứ đến là Ô-vát-gia, thứ ba là Ê-li-áp, 11 thứ tư là Mít-man-na, thứ năm là Giếc-mơ-gia, 12 thứ sáu là Át-tai, thứ bảy là Ê-li-ên, 13 thứ tám là Giô-kha-nan, thứ chín là En-da-bát, 14 thứ mười là Giếc-mơ-gia-hu, thứ mười một là Mác-ban-nai. 15 Ðó là những người thuộc hàng con cháu ông Gát, các vị chỉ huy quân đội, người kém thì một mình cũng đánh nổi trăm quân, người giỏi thì một ngàn. 16Họ là những người đã vượt sông Gio-đan vào tháng đầu, khi nước sông tràn ra hai bên bờ; họ đã đánh đuổi tất cả những dân cư sống trong các thung lũng, phía đông cũng như phía tây.

17 Trong hàng con cháu Ben-gia-min và Giu-đa cũng có những người vào mật khu với ông Ða-vít. 18 Ông ra gặp và ngỏ lời với họ: "Nếu vì hiếu hoà mà các anh đến trợ lực cho tôi, tôi sẽ một lòng sống chết với các anh; còn nếu các anh manh tâm phản tôi để nộp cho địch, dù tay này không làm gì đáng trách, thì xin Thiên Chúa của cha ông chúng ta chứng giám và xét xử công minh!"

19 Bấy giờ thần khí tràn ngập ông A-ma-xai, người đứng đầu nhóm Ba Mươi, khiến ông nói:

"Chúng tôi là người của ngài, thưa ngài Ða-vít!

Nguyện sống chết với ngài, thưa quý tử ông Gie-sê.

Khang an! Chúc ngài khang an!

Chúc kẻ trợ giúp ngài khang an!

Vì Thiên Chúa của ngài phù trợ ngài!"

Ông Ða-vít kết nạp và đặt họ vào cấp chỉ huy quân đội.

20 Từ Mơ-na-se cũng có những người quy thuận ông Ða-vít khi ông cùng với quân Phi-li-tinh đánh vua Sa-un, nhưng thật ra ông không tiếp tay cho họ, vì các vương công Phi-li-tinh tính chuyện thải hồi ông, đã bàn với nhau rằng: "Biết đâu hắn sẽ lấy đầu chúng ta đem về quy thuận Sa-un chủ hắn!" 21 Vậy khi ông lui về Xích-lắc thì có những người thuộc chi tộc Mơ-na-se đào ngũ đến với ông, đó là: Át-nác, Giô-da-vát, Giơ-đi-a-ên, Mi-kha-ên, Giô-da-vát, Ê-li-hu, Xi-lơ-thai, là những người chỉ huy đơn vị ngàn quân Mơ-na-se. 22 Những người này quả đã tăng cường cho ông Ða-vít và quân đội của ông, vì tất cả đều là những anh hùng dũng sĩ và đã trở thành các tướng lãnh trong quân đội.

23 Thật ra ngày nào cũng có người đến tăng viện cho ông Ða-vít, làm cho lực lượng của ông trở nên lớn mạnh như một lực lượng thần thánh.

 

Các chiến sĩ đã tôn vương ông Ða-vít

24 Ðây là nhân số những lực lượng võ trang sẵn sàng chiến đấu để đến với ông Ða-vít tại Khép-rôn để chuyển giao cho ông vương quyền của vua Sa-un theo lệnh Ðức Chúa đã truyền:

25 Con cháu Giu-đa mang khiên cầm giáo: sáu ngàn tám trăm quân võ trang sẵn sàng chiến đấu;

26 trong số con cháu Si-mê-ôn: bảy ngàn một trăm anh hùng dũng sĩ sẵn sàng chiến đấu;

27 trong số con cháu Lê-vi: bốn ngàn sáu trăm quân; 28 ông Giơ-hô-gia-đa, thủ lãnh nhà A-ha-ron, và cùng với ông: ba ngàn bảy trăm quân; 29 ông Xa-đốc, một anh hùng dũng sĩ trẻ trung, và gia tộc ông: hai mươi hai người chỉ huy;

30 trong số con cháu Ben-gia-min, anh em vua với vua Sa-un: ba ngàn quân, cho đến bấy giờ đa số những người ấy vẫn chu toàn nhiệm vụ đối với nhà Sa-un;

31 trong số con cháu Ép-ra-im: hai mươi ngàn tám trăm anh hùng dũng sĩ, những người lừng danh trong gia tộc mình;

32 trong phân nửa chi tộc Mơ-na-se: mười tám ngàn quân được chỉ định đích danh để tới phong vương cho ông Ða-vít;

33 trong số con cháu ông Ít-xa-kha am hiểu thời cuộc để biết Ít-ra-en phải làm gì: hai trăm thủ lãnh và tất cả anh em đồng tộc dưới quyền họ;

34 trong chi tộc Dơ-vu-lun: năm mươi ngàn chiến binh sẵn sàng lâm trận, biết sử dụng mọi thứ vũ khí và dũng cảm chiến đấu, không sờn lòng;

35 trong chi tộc Náp-ta-li: một ngàn chỉ huy và cùng với họ ba mươi bảy ngàn người mang khiên cầm giáo;

36 trong số người thuộc tộc Ðan: hai mươi tám ngàn sáu trăm quân sẵn sàng lâm trận; 37 trong chi tộc A-se: bốn mươi ngàn chiến binh sẵn sàng lâm trận;

38 từ bên kia sông Gio-đan, trong số người thuộc chi tộc Rưu-vên, chi tộc Gát và một nửa chi tộc Ma-nơ-se: một trăm hai mươi tám ngàn chiến binh biết sử dụng mọi thứ vũ khí.

39 Tất cả những người ấy đều là quân thiện chiến, sẵn sàng chiến đấu trong hàng ngũ một cách dũng cảm; họ đến Khép-rôn với tấm lòng trung nghĩa để tôn ông Ða-vít làm vua cai trị toàn thể Ít-ra-en; tất cả phần còn lại của Ít-ra-en cũng một lòng như vậy. 40 Họ ở lại đó ba ngày, cùng ăn uống với vua Ða-vít.

Anh em họ quả đã chuẩn bị cho họ tất cả; 41 từ những người ở gần đó đến những kẻ ở mãi Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun và Náp-ta-li cũng chở lương thực về bằng lừa, lạc đà, la, bò: nào bột, nào bánh vã sấy, rồi nho khô, rượu, dầu, bò, chiên, nhiều vô kể. Cả Ít-ra-en liên hoan tưng bừng.

 

- Chương 13 -

 

Cung nghinh Hòm Bia từ Kia-giát Giơ-a-rim về (2 Sm 6:1-11)

1 Vua Ða-vít bàn với các chỉ huy trưởng đơn vị ngàn quân và trăm quân, cũng như với tất cả các người lãnh đạo. 2 Vua nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: "Nếu các ngươi thấy thế là được và nếu đó là ý định của Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đi mời các anh em khác của chúng ta từ khắp các miền đất Ít-ra-en, mời các tư tế, các thầy Lê-vi sống tại các thành có đồng cỏ chung quanh, cùng tập hợp lại với chúng ta. 3 Chúng ta sẽ đưa Hòm Bia Thiên Chúa về với chúng ta, vì thời vua Sa-un, quả chúng ta đã không quan tâm tới điều đó."

4 Tất cả cộng đồng quyết định thi hành như vậy, vì toàn dân thấy thế là phải. 5 Vậy vua Ða-vít triệu tập toàn dân Ít-ra-en, từ Si-kho bên Ai-cập đến Cửa Ải Kha-mát, để cung nghinh Hòm Bia Thiên Chúa từ Kia-giát Giơ-a-rim về. 6 Vua Ða-vít cùng toàn thể Ít-ra-en lên Ba-a-la ở Kia-giát Giơ-a-rim thuộc Giu-đa, để từ đó đưa Hòm Bia Thiên Chúa lên, Hòm Bia mang tên Ðức Chúa ngự trên các Kê-ru-bim. 7 Họ đem Hòm Bia Thiên Chúa từ nhà ông A-vi-na-đáp đặt lên một cỗ xe mới, rồi ông Út-da và ông Ác-giô đánh xe đi. 8 Còn vua Ða-vít và toàn thể Ít-ra-en thì nhảy múa trước mặt Thiên Chúa giữa tiếng ca, tiếng đàn sắt, đàn cầm, tiếng trống, não bạt và tiếng kèn. 9 Khi họ vào tới sân lúa Ki-đôn, ông Út-da giơ tay giữ lấy Hòm Bia vì con bò làm cho Hòm Bia muốn đổ. 10 Ðức Chúa liền nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da; Người đánh phạt ông vì ông đã giơ tay đụng tới Hòm Bia; ông chết ngay tại đó trước mặt Thiên Chúa. 11 Vua Ða-vít buồn bực vì Ðức Chúa đã đánh ông Út-da chết tức khắc như vậy, và người ta gọi nơi ấy là Pe-rét Út-da cho tới ngày nay.

12 Hôm ấy vua Ða-vít sợ Thiên Chúa. Vua nói: "Làm sao tôi đưa Hòm Bia Thiên Chúa về nhà tôi được?" 13 Và vua Ða-vít đã không cung nghinh Hòm Bia về nhà mình trên Thành vua Ða-vít nữa, nhưng đưa Hòm Bia rẽ vào nhà ông Ô-vết Ê-đôm người Gát. 14 Hòm Bia Thiên Chúa ở lại với gia đình ông Ô-vết Ê-đôm ngay tại nhà ông ba tháng; Ðức Chúa giáng phúc cho nhà ông Ô-vết Ê-đôm cùng tất cả những gì thuộc về ông.

 

- Chương 14 -

 

Vua Ða-vít tại Giê-ru-sa-lem. Cung điện và con cái vua. (2 Sm 5:11-16)

1 Khi-ram, vua thành Tia, sai sứ giả đến yết kiến vua Ða-vít, mang theo gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cho vua một cung điện. 2 Vua biết rằng Ðức Chúa đã củng cố vương quyền của vua trên Ít-ra-en và nhờ Ít-ra-en là dân của vua mà vương quốc của vua được hưng thịnh.

3 Tại Giê-ru-sa-lem, vua Ða-vít lấy thêm vợ, sinh thêm con trai con gái. 4 Ðây là tên những người con vua đã sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sam-mu-a, Sô-váp, Na-than, Sa-lô-môn, 5 Gíp-kha, Ê-li-su-a, En-pa-lét, 6 Nô-ga, Ne-phéc, Gia-phia, 7 Ê-li-sa-ma, Bơ-en-gia-đa, Ê-li-phe-lét.

 

Chiến thắng quân Phi-li-tinh (2 Sm 5 :17-25)

8 Khi quân Phi-li-tinh nghe tin vua Ða-vít đã được xức dầu làm vua toàn thể Ít-ra-en, thì toàn thể quân Phi-li-tinh lên tìm bắt vua Ða-vít. Vua Ða-vít nghe tin liền ra đón chúng. 9 Quân Phi-li-tinh đến dàn trận trong thung lũng người Ra-pha. 10 Bấy giờ vua Ða-vít thỉnh ý Thiên Chúa: "Con có nên tiến đánh quân Phi-li-tinh không? Ngài có trao chúng vào tay con không?" Ðức Chúa trả lời vua: "Cứ lên! Ta sẽ trao chúng vào tay ngươi." 11 Chúng kéo lên Ba-an Pơ-ra-xim, và vua Ða-vít đã đánh bại chúng tại đó. Vua Ða-vít nói: "Thiên Chúa đã dùng tay tôi mà chọc thủng quân thù của tôi như chỗ bị nước chọc thủng." Vì thế, người ta đặt tên cho nơi ấy là Ba-an Pơ-ra-xim. 12 Chúng đã bỏ lại đó các thần của chúng, và vua Ða-vít nói: "Cho vào lửa đốt hết!"

13 Quân Phi-li-tinh lại dàn trận trong thung lũng. 14 Một lần nữa, vua Ða-vít thỉnh ý Thiên Chúa và Thiên Chúa phán bảo vua: "Ðứng lên đuổi theo chúng, nhưng hãy đi vòng, cách xa chúng một quãng và tấn công chúng từ phía lùm cây sếu. 15 Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ ngươi hãy ra mà tấn công: vì Thiên Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Phi-li-tinh." 16 Vua Ða-vít làm như Thiên Chúa đã truyền cho vua và vua đã đánh bại quân đội Phi-li-tinh từ Ghíp-ôn tới Ghe-de.

17 Danh tiếng vua Ða-vít đồn ra khắp nơi và Ðức Chúa làm cho chư dân phải khiếp sợ vua.

 

- Chương 15 -

2. Hòm Bia Trong Thành Vua Ða-Vít

 

Chuẩn bị di chuyển

1 Vua Ða-vít xây cất cung điện cho mình trong Thành vua Ða-vít và dọn chỗ cho Hòm Bia Thiên Chúa, rồi dựng lều cho Hòm Bia. 2 Bấy giờ vua Ða-vít nói: "Chỉ có các thầy Lê-vi mới được khiêng Hòm Bia Thiên Chúa, vì Ðức Chúa đã chọn họ để khiêng Hòm Bia và phụng sự Người đến muôn đời."

3 Vua Ða-vít triệu tập toàn thể Ít-ra-en về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm Bia của Ðức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. 4 Vua cũng tập hợp con cháu ông A-ha-ron và các thầy Lê-vi: 5 trong hàng con cháu ông Cơ-hát, có ông U-ri-ên chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là một trăm hai mươi người; 6 trong hàng con cháu ông Mơ-ra-ri, có ông A-xa-gia chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là hai trăm hai mươi người; 7 trong hàng con cháu ông Ghéc-sôn, có ông Giô-en chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là một trăm ba mươi người; 8 trong hàng con cháu ông Ê-li-xa-phan, có ông Sơ-ma-gia chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là hai trăm người; 9 trong hàng con cháu ông Khép-rôn, có ông Ê-li-ên chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là tám mươi người; 10 trong hàng con cháu ông Út-di-ên, có ông A-mi-na-đáp chỉ huy, và các anh em của ông, tất cả là một trăm mười hai người.

11 Vua Ða-vít cho vời các tư tế Xa-đốc và Ép-gia-tha, và các thầy Lê-vi U-ri-ên, A-xa-gia, Giô-en, Sơ-ma-gia, Ê-li-ên và Am-mi-na-đáp. 12 Vua nói với họ: "Các ngươi là những người đứng đầu các gia tộc Lê-vi, vậy hãy thanh tẩy chính mình và anh em các ngươi, rồi đưa Hòm Bia của Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, lên nơi ta đã dọn sẵn. 13 Chính vì lần đầu không có các ngươi, nên Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã đánh phạt chúng ta. Quả chúng ta đã không tôn kính Người theo đúng quy luật." 14Vậy các tư tế và các thầy Lê-vi thanh tẩy mình để kiệu Hòm Bia của Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, 15 Con cháu Lê-vi mang Hòm Bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-sê đã truyền theo lệnh của Ðức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai.

16 Vua Ða-vít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. 17 Các thầy Lê-vi xếp chỗ cho ông Hê-man con ông Giô-en, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông A-xáp con ông Be-réc-gia-hu; trong hàng con cháu ông Mơ-ra-ri anh em với họ, thì xếp cho ông Ê-than, con ông Cô-sa-gia-hu. 18 Cùng với họ, có các anh em của họ ở bậc thứ hai: các ông Dơ-khác-gia-hu, Gia-a-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Giơ-khi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Bơ-na-gia-hu, Ma-a-xê-gia-hu, Mát-tít-gia-hu, E-líp-lê-hu, Mích-nê-gia-hu, Ô-vết Ê-đôm và Giơ-y-ên, các ông là những người gác cổng. 19 Còn các ca viên Hê-man, A-xáp và Ê-than khua não bạt bằng đồng. 20 Các ông Dơ-khác-gia và Út-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Giơ-khi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia-hu và Bơ-na-gia-hu đệm hạc cầm cho giọng nữ. 21 Các ông Mát-tít-gia-hu, E-líp-lê-hu, Mích-nê-gia-hu, Ô-vết Ê-đôm, Giơ-y-ên, A-dát-gia-hu dạo thập lục huyền cầm quãng tám. 22 Ông Cơ-nan-gia-hu, đứng đầu các thầy Lê-vi khiêng kiệu, điều khiển cuộc rước, vì ông là người thành thạo. 23 Hai ông giữ cửa là Be-réc-gia và En-ca-na hộ tống Hòm Bia. 24 Các tư tế Sơ-van-gia-hu, Giô-sa-phát, Nơ-than-ên, A-ma-xai, Dơ-khác-gia-hu, Bơ-na-gia-hu và Ê-li-e-de thổi tù và trước Hòm Bia Thiên Chúa. Hai ông giữ cửa là Ô-vết Ê-đôm và Giơ-khi-gia hộ tống Hòm Bia.

 

Nghi thức rước kiệu (2 Sm 6:12-22)

25 Vậy vua Ða-vít, các kỳ mục Ít-ra-en và các tướng lãnh chỉ huy đơn vị ngàn quân hân hoan ra rước Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa lên từ nhà ông Ô-vết Ê-đôm. 26Có Thiên Chúa phù trợ, các thầy Lê-vi kiệu Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa, trong khi người ta sát tế bảy con bò mộng và bảy con cừu đực. 27 Vua Ða-vít mặc áo thụng bằng trúc bâu cũng như tất cả các thầy Lê-vi khiêng Hòm Bia, các ca viên và ông Cơ-nan-gia điều khiển cuộc rước; vua Ða-vít còn khoác ê-phốt bằng vải gai. 28 Toàn thể Ít-ra-en đưa Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa lên, vừa đi vừa reo hò, giữa tiếng tù và, kèn đồng và não bạt, với tiếng cầm tiếng sắt. 29 Khi Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa tiến vào Thành vua Ða-vít, bà Mi-khan, con vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Ða-vít nhảy múa vui cười, thì sinh lòng khinh dể.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bình luận từ Facebook

Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 72
  • Khách viếng thăm: 65
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 23101
  • Tháng hiện tại: 343992
  • Tổng lượt truy cập: 63325397