Nhà bảo trợ chính

Sách Ký Sự
 
Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 6

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 6

Đăng lúc: 09:11 - 20/09/2013

Khi tất cả công việc ấy đã hoàn tất, toàn dân Ít-ra-en đang ở đó đi tới các thành xứ Giu-đa, đập vỡ các trụ đá, bằm nát các cột thờ, triệt hạ các nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Giu-đa và Ben-gia-min, cũng như tại Ép-ra-im và Mơ-na-se, cho đến khi phá huỷ hoàn toàn. Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en, ai về nhà nấy trong thành của mình. Vua Khít-ki-gia tái lập các nhóm tư tế và các thầy Lê-vi, ai vào nhóm nấy, mỗi người theo phân vụ của mình, tư tế cũng như thầy Lê-vi, để dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, và để phụng sự, tạ ơn cùng tán tụng tại các cửa doanh trại của Ðức Chúa.

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 5

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 5

Đăng lúc: 09:09 - 20/09/2013

A-mát-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì tại Giê-ru-sa-lem hai mươi chín năm. Thân mẫu của vua là bà Giơ-hô-át-đan người Giê-ru-sa-lem. Vua làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, nhưng lòng vua không trọn vẹn với Người. Khi đã nắm vững vương quyền trong tay, vua hạ sát những thuộc hạ đã hạ sát vua cha. Nhưng vua không xử tử con cái những kẻ sát nhân ấy như đã chép trong sách Luật Mô-sê, chiếu theo lệnh Ðức Chúa truyền rằng: "Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha: mỗi người sẽ bị xử tử vì tội của mình."

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 4

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 4

Đăng lúc: 09:06 - 20/09/2013

Giơ-hô-sa-phát vua Giu-đa trở về nhà mình tại Giê-ru-sa-lem bình an vô sự. Thầy chiêm Giê-hu con ông Kha-na-ni ra đón vua Giơ-hô-sa-phát và thưa: "Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Ðức Chúa, để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của Người? Dù sao thì vua cũng có những cái tốt, bởi vì vua đã phá huỷ các cột thờ khỏi xứ sở và đã quyết tâm tìm kiếm Thiên Chúa."

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 3

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 3

Đăng lúc: 09:03 - 20/09/2013

Năm thứ mười tám triều vua Gia-róp-am, A-vi-gia lên làm vua Giu-đa, và trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba năm. Thân mẫu vua là bà Mi-kha-gia-hu ái nữ ông U-ri-ên người Ghíp-a. Chiến tranh đã diễn ra giữa vua A-vi-gia và vua Gia-róp-am. Vua A-vi-gia ra trận cùng với một lực lượng tinh binh gồm bốn trăm ngàn quân. Còn vua Gia-róp-am thì đem một lực lượng tinh nhuệ gồm tám trăm ngàn quân thiện chiến ra dàn trận chống lại.

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 2

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 2

Đăng lúc: 09:01 - 20/09/2013

Vua Sa-lô-môn cầu nguyện xong, thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ. Các tư tế không thể vào Ðền Thờ của Ðức Chúa, vì vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ. Toàn thể con cái Ít-ra-en thấy lửa tràn xuống và vinh quang của Ðức Chúa ngự trên Ðền Thờ, thì phủ phục xuống đất, mặt sát nền nhà; họ thờ lạy và tôn vinh Ðức Chúa "vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương". Vua cùng toàn dân dâng hy lễ trước nhan Ðức Chúa.

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 1

Sách Ký Sự II (Sử Biên Niên 2) - Phần 1

Đăng lúc: 08:59 - 20/09/2013

Vua Sa-lô-môn, con vua Ða-vít, nắm vững vương quyền của mình. Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, ở với vua và làm cho vua nên cao trọng tuyệt vời. Vua ngỏ lời với toàn thể Ít-ra-en, với các vị chỉ huy một ngàn, và chỉ huy một trăm quân, các thẩm phán, tất cả các thủ lãnh của toàn thể Ít-ra-en, các trưởng tộc. Vua Sa-lô-môn và toàn thể đại hội cùng lên nơi cao ở Ghíp-ôn, vì ở đó có Lều Hội Ngộ của Thiên Chúa mà ông Mô-sê, tôi tớ của Ðức Chúa, đã làm trong sa mạc.

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 6

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 6

Đăng lúc: 16:58 - 19/09/2013

Các người giữ cửa được chia nhóm như sau: trong hàng con cháu Cô-rắc có Mơ-se-lem-gia-hu con của Cô-rê là một trong số các con của A-xáp. Các con của Mơ-se-lem-gia-hu là: Dơ-khác-gia-hu con trưởng, Giơ-đi-a-ên thứ hai, Dơ-vát-gia-hu thứ ba, Giát-ni-ên thứ tư, Ê-lam thứ năm, Giơ-hô-kha-nan thứ sáu, En-giơ-hô-ê-nai thứ bảy. Các con của Ô-vết Ê-đôm là: Sơ-ma-gia con trưởng, Giơ-hô-da-vát thứ hai, Giô-ác thứ ba, Xa-kha thứ tư, Nơ-than-ên thứ năm, Am-mi-ên thứ sáu, Ít-xa-kha thứ bảy, Pơ-u-lơ-thai thứ tám. Quả thật, Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông.

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 5

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 5

Đăng lúc: 16:56 - 19/09/2013

Xa-tan đứng lên chống Ít-ra-en và xúi giục vua Ða-vít thống kê dân số Ít-ra-en. Vua Ða-vít nói với ông Giô-áp và các tướng lãnh quân đội: "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en, từ Bơ-e Se-va tới Ðan và về trình cho ta biết con số là bao nhiêu." Ông Giô-áp thưa: "Xin Ðức Chúa tăng dân Người lên gấp trăm! Thưa đức vua chúa thượng tôi, tất cả những người đó lại không phải là bề tôi của chúa thượng tôi sao? Vậy tại sao chúa thượng tôi lại muốn điều tra như thế? Tại sao bắt Ít-ra-en phải mang tội?"

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 4

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 4

Đăng lúc: 16:52 - 19/09/2013

Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Ða-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Ða-vít nhân danh Ðức Chúa chúc phúc cho dân. Vua phân phát cho mọi người Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một ổ bánh, một phần thịt và một cái bánh nho.

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 3

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 3

Đăng lúc: 16:51 - 19/09/2013

Toàn thể Ít-ra-en tập hợp quanh vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài! Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngài, đã phán với ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta và ngươi sẽ lãnh đạo Ít-ra-en dân Ta."Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn và vua Ða-vít đã lập giao ước với họ tại Khép-rôn trước nhan Ðức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Ða-vít làm vua Ít-ra-en như lời Ðức Chúa đã dùng ông Sa-mu-en mà phán.

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 2

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 2

Đăng lúc: 16:47 - 19/09/2013

Các con ông Cơ-hát là: Am-mi-na-đáp con ông, Cô-rắc con ông, Át-xia con ông, En-ca-na con ông, Ép-gia-xáp con ông, Át-xia con ông, Ta-khát con ông, U-ri-ên con ông, Út-di-gia con ông, Sa-un con ông. Các con ông En-ca-na là: A-ma-xai và A-khi-mốt, En-ca-na con ông, Xô-phai con ông, Na-khắt con ông, Ê-li-áp con ông, Giơ-rô-kham con ông, En-ca-na.

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 1

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 1

Đăng lúc: 16:42 - 19/09/2013

Con đầu lòng của ông Ít-ma-ên là Nơ-va-giốt, rồi đến Kê-đa, Át-bơ-ên, Míp-xam, Mít-ma, Ðu-ma, Ma-xa, Kha-đát, Tê-ma, Giơ-tua, Na-phít, Kết-ma. Ðấy là các con của ông Ít-ma-ên. Con của bà Cơ-tu-ra, vợ lẽ của ông Áp-ra-ham: bà sinh Dim-ran, Gióc-san, Mơ-đan, Ma-đi-an, Gít-bắc, Su-ác. Các con của ông Gióc-san là Sơ-va và Ðơ-đan. Các con của ông Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Kha-nốc, A-vi-đa, En-đa-a. Tất cả những người ấy là con cháu bà Cơ-tu-ra.

 

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 122
  • Khách viếng thăm: 106
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 30129
  • Tháng hiện tại: 476548
  • Tổng lượt truy cập: 30151052
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng